PAIN IN THE NECK

PAIN IN THE NECK nghĩa là gì 3

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: PAIN IN THE NECK. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

TURN HEADS

TURN HEADS nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: TURN HEADS. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

PARTY POOPER

PARTY POOPER nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: PARTY POOPER. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

UNDER SOMEONE’S THUMB

UNDER SOMEONE'S THUMB nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: UNDER SOMEONE’S THUMB. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

ON THE NOSE

on the nose nghĩa là gì trong tiếng Anh

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: ON THE NOSE. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

ON THE TIP OF ONE’S TONGUE

on the tip of one's tongue nghĩa là gì trong tiếng Anh 2

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: ON THE TIP OF ONE’S TONGUE. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

GET SOMETHING OFF ONE’S CHEST

get something of one's chest my chest your chest her chest his chest nghĩa là gì trong tiếng Anh

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: GET SOMETHING OFF ONE’S CHEST. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

WASH ONE’S HANDS OF SOMETHING / SOMEONE

WASH ONE’S HANDS OF someone nghĩa là gì trong tiếng Anh

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: WASH ONE’S HANDS OF SOMETHING/ SOMEONE. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

WEAR ONE’S HEART ON ONE’S SLEEVE

wear one's heart on one's sleeve nghĩa là gì trong tiếng Anh

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: WEAR ONE’S HEART ON ONE’S SLEEVE. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.