OFF THE TOP OF MY HEAD

OFF THE TOP OF MY HEAD

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: OFF THE TOP OF MY HEAD. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

HEAD AND SHOULDERS ABOVE

HEAD AND SHOULDERS ABOVE

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: HEAD AND SHOULDERS. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

LOSE FACE

LOSE FACE

Tìm hiểu ý nghĩa của một số thành ngữ thông dụng trong tiếng Anh và cách dùng trong thực tế: LOSE FACE. Bài tập thực hành ngay. Some useful English idioms and how to use them in the right contexts.

BEND SOMEONE’S EAR

BEND SOMEONE’S EAR

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng thực tế của một số thành ngữ thông dụng trong tiếng Anh: BEND SOMEONE’S EAR. English idioms and how to use them in real life.

LEAD SOMEONE BY THE NOSE  

LEAD SOMEONE BY THE NOSE

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng trong thực tế của một số thành ngữ thông dụng trong tiếng Anh: LEAD SOMEONE BY THE NOSE. Bài tập thực hành ngay. Some useful English idioms and how to use them in real life.

KEEP SOMEONE AT ARM’S LENGTH

KEEP SOMEONE AT ARM’S LENGTH

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng trong thực tế của một số thành ngữ thông dụng trong tiếng Anh: KEEP SOMEONE AT ARM’S LENGTH. Bài tập thực hành ngay. Some useful English idioms and how to use them in real life.

RACK ONE’S BRAIN

RACK ONE’S BRAIN

Tìm hiểu ý nghĩa và cách sử dụng một số thành ngữ tiếng Anh thông dụng: RACK ONE’S BRAIN (UK: RACK ONE’S BRAINS). Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

STAND ON ONE’S OWN TWO FEET

STAND ON ONE’S OWN TWO FEET

Tìm hiểu ý nghĩa và cách sử dụng một số thành ngữ: STAND ON ONE’S OWN TWO FEET. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

CATCH SOMEONE RED-HANDED

CATCH SOMEONE RED-HANDED

Tìm hiểu ý nghĩa và cách sử dụng một số thành ngữ tiếng Anh thông dụng: CATCH SOMEONE RED-HANDED [GET CAUGHT RED-HANDED]. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.