NO ROCKET SCIENTIST

NO ROCKET SCIENTIST nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: NO ROCKET SCIENTIST. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

STONEWALL

Stonewall

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: STONEWALL. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

BONE OF CONTENTION

BONE OF CONTENTION nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: BONE OF CONTENTION. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

BUM STEER, GIVE SOMEONE A BUM STEER

BUM STEER nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: BUM STEER; GIVE SOMEONE A BUM STEER;. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

BURNING QUESTION

BURNING QUESTION nghĩa là gì 2

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: BURNING QUESTION. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

TALK TURKEY

TALK TURKEY nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: TALK TURKEY. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

TALK SOMEONE’S EAR OFF

TALK SOMEONE’S EAR OFF nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: TALK SOMEONE’S EAR OFF. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

TALK A BLUE STREAK

TALK A BLUE STREAK nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: TALK A BLUE STREAK. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

TALK THROUGH ONE’S HAT

TALK THROUGH HAT nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: TALK THROUGH ONE’S HAT. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

GIVE SOMEONE A PIECE OF ONE’S MIND

GIVE SOMEONE A PIECE OF ONE’S MIND

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: GIVE SOMEONE A PIECE OF ONE’S MIND. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.