LET THE CAT OUT OF THE BAG

LET THE CAT OUT OF THE BAG là gì

LET THE CAT OUT OF THE BAG là gì? Câu trả lời có rong bài này. Ví dụ, giải thích, hướng dẫn cách dùng, luyện phát âm, bài tập thực hành.

JUST LIKE THAT

JUST LIKE THAT là gì

JUST LIKE THAT là gì? Câu trả lời có rong bài này. Ví dụ, giải thích, hướng dẫn cách dùng, luyện phát âm, bài tập thực hành.

GIVE AND TAKE

give and take nghĩa là gì

GIVE AND TAKE nghĩa là gì? Câu trả lời có ở đây. Có ví dụ, giải thích chi tiết, hướng dẫn cách dùng, luyện phát âm, bài tập thực hành.

GET IT STRAIGHT

get it straight nghĩa là gì

GET IT STRAIGHT nghĩa là gì? Câu trả lời có trong bài này. Có ví dụ, giải thích chi tiết, hướng dẫn sử dụng, luyện phát âm, bài tập thực hành

CUT NO ICE (WITH SOMEONE)

cut no ice with someone nghĩa là gì

CUT NO ICE (WITH SOMEONE) là gì? Câu trả lời có trong bài này. Có ví dụ, giải thích chi tiết, hướng dẫn cách dùng, luyện phát âm, bài tập

AT EACH OTHER’S THROATS

at each other's throat nghĩa là gì

AT EACH OTHER’S THROATS nghĩa là gì? Câu trả lời ở đây. Có ví dụ, giải thích chi tiết, hướng dẫn cách dùng, luyện phát âm, bài tập thực hành

NOT MINCE YOUR WORDS

not mince one's words nghĩa là gì

NOT MINCE ONE’S WORDS nghĩa là gì? Cấu trả lời có trong bài này. Có ví dụ, giải thích chi tiết, hướng dẫn cách dùng, luyện phát âm, bài tập

SUGARCOAT

sugarcoat nghĩa là gì

SUGARCOAT nghĩa là gì? Câu trả lời có trong bài này. Có ví dụ, giải thích chi tiết, hướng dẫn cách dùng, luyện phát âm, bài tập thực hành.

FROM THE HORSE’S MOUTH

straight from the horse's mouth nghĩa là gì

(STRAIGHT) FROM THE HORSE’S MOUTH nghĩa là gì? Câu trả lời có ở đây. Có ví dụ, giải thích chi tiết, hướng dẫn cách dùng, phát âm, bài tập.

SPEAK VOLUMES

speak volumes nghĩa là gì

SPEAK VOLUMES nghĩa là gì? Câu trả lời có ở đây. Có ví dụ, giải thích chi tiết, hướng dẫn sử dụng, luyện phát âm, bài tập thực hành.