TO DEATH

TO DEATH nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: TO DEATH. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

ON EDGE

ON EDGE nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: ON EDGE. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

LEAVE SOMEONE COLD

LEAVE SOMEONE COLD nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: LEAVE SOMEONE COLD. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

PAIN IN THE NECK

PAIN IN THE NECK nghĩa là gì 3

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: PAIN IN THE NECK. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

IN THE FLESH

IN THE FLESH nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: IN THE FLESH. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

LOST FOR WORDS

LOST FOR WORDS nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: LOST FOR WORDS. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

FULL OF ONESELF, FULL OF HIMSELF

FULL OF ONESELF nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: FULL OF ONESELF, FULL OF HIMSELF. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

PARTY POOPER

PARTY POOPER nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: PARTY POOPER. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

CLIMB THE WALLS

Climb the walls

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: CLIMB THE WALLS. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

CHANGE OF HEART

CHANGE OF HEART nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: CHANGE OF HEART. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.