LOVE AT FIRST SIGHT

LOVE AT FIRST SIGHT là gì

LOVE AT FIRST SIGHT là gì? Câu trả lời có rong bài này. Ví dụ, giải thích, hướng dẫn cách dùng, luyện phát âm, bài tập thực hành.

LOST IT

LOST IT là gì

LOST IT là gì? Câu trả lời có rong bài này. Ví dụ, giải thích, hướng dẫn cách dùng, luyện phát âm, bài tập thực hành.

LIFE IN THE FAST LANE

LIFE IN THE FAST LANE là gì

LIFE IN THE FAST LANE là gì? Câu trả lời có rong bài này. Ví dụ, giải thích, hướng dẫn cách dùng, luyện phát âm, bài tập thực hành.

KISS-AND-TELL

KISS-AND-TELL nghĩa là gì

KISS-AND-TELL là gì? Câu trả lời có rong bài này. Ví dụ, giải thích, hướng dẫn cách dùng, luyện phát âm, bài tập thực hành.

KICK YOURSELF

KICK YOURSELF là gì

KICK YOURSELF là gì? Câu trả lời có rong bài này. Ví dụ, giải thích, hướng dẫn cách dùng, luyện phát âm, bài tập thực hành.

KEEP A STRAIGHT FACE

KEEP A STRAIGHT FACE là gì

KEEPS A STRAIGHT FACE là gì? Câu trả lời có rong bài này. Ví dụ, giải thích, hướng dẫn cách dùng, luyện phát âm, bài tập thực hành.

HAVE A THING ABOUT

have a thing about nghĩa là gì

HAVE A THING ABOUT SOMEONE / SOMETHING nghĩa là gì? Câu trả lời có ở đây. Có ví dụ, giải thích chi tiết, hướng dẫn cách dùng, bài tập

HAVE A SOFT SPOT FOR SOMEONE / SOMETHING

have a soft spot for nghĩa là gì

HAVE A SOFT SPOT FOR SOMEONE / SOMETHING nghĩa là gì? Câu trả lời có ở đây. Có ví dụ, giải thích chi tiết, hướng dẫn cách dùng, bài tập

GET A LIFE

get a life nghĩa là gì

GET A LIFE nghĩa là gì? Câu trả lời có ở đây. Có ví dụ, giải thích chi tiết, hướng dẫn cách dùng, luyện phát âm, bài tập thực hành.

DROP-DEAD GORGEOUS

drop-dead gorgeous nghĩa là gì

DROP-DEAD GORGEOUS nghĩa là gì? Câu trả lời có trong bài này. Có ví dụ, giải thích chi tiết, hướng dẫn cách dùng, luyện phát âm, bài tập.