CAN OF WORMS, OPEN A CAN OF WORMS

CAN OF WORMS nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: A CAN OF WORMS; OPEN A CAN OF WORMS. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

GO OVER LIKE A LEAD BALLOON

GO OVER LIKE A LEAD BALLOON nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: GO OVER LIKE A LEAD BALLOON. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

GO OVERBOARD

GO OVERBOARD nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: GO OVERBOARD. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

GO OVER WITH A BANG

GO OVER WITH A BANG nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: GO OVER WITH A BANG. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

TALK SOMEONE’S EAR OFF

TALK SOMEONE’S EAR OFF nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: TALK SOMEONE’S EAR OFF. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

A TALL ORDER

A TALL ORDER nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: A TALL ORDER. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

TOUCH AND GO

TOUCH AND GO nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: TOUCH AND GO. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

TRUE BLUE

TRUE BLUE nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: TRUE BLUE. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

UNDER THE WIRE

UNDER THE WIRE nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: UNDER THE WIRE. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

UNDER SOMEONE’S THUMB

UNDER SOMEONE'S THUMB nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: UNDER SOMEONE’S THUMB. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.