HEM AND HAW

hem_and_haw

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng thành ngữ: HEM AND HAW. Bài tập thực hành. English idioms and how to use them in real life.

CHEW SOMETHING OVER

chew_something_over

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng thành ngữ: CHEW SOMETHING OVER. Bài tập thực hành. English idioms and how to use them in real life.

A BONE TO PICK

a_bone_to_pick

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng thành ngữ: A BONE TO PICK. Bài tập thực hành. English idioms and how to use them in real life.