GO OVERBOARD

GO OVERBOARD nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: GO OVERBOARD. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

UNDER THE TABLE

under the table nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: UNDER THE TABLE. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

GET THE SHORT END OF THE STICK

get the short end of the stick

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: GET THE SHORT END OF THE STICK. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

ON THE NOSE

on the nose nghĩa là gì trong tiếng Anh

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: ON THE NOSE. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

IN A BIND/FIX/JAM

in a bind nghĩa là gì trong tiếng Anh

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: IN A BIND. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

GET BY

get by nghĩa là gì trong tiếng Anh

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: GET BY. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

GO FOR BROKE

go for broke trong tiếng Anh nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: GO FOR BROKE. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

GO BROKE

go broke trong tiếng Anh nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: GO BROKE. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

IN THE CHIPS

in the chips nghĩa là gì trong tiếng Anh

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: IN THE CHIPS. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

IN THE LONG RUN

in the long run nghĩa là gì trong tiếng Anh

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: IN THE LONG RUN. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.