UNDER THE WIRE

UNDER THE WIRE nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: UNDER THE WIRE. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

GET ONE’S ACT TOGETHER

get one's act together header

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: GET ONE’S ACT TOGETHER. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

GET A MOVE ON

get a move on nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: GET A MOVE ON. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

ON THE NOSE

on the nose nghĩa là gì trong tiếng Anh

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: ON THE NOSE. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

PIE IN THE SKY

pie in the sky nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: PIE IN THE SKY. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

IN A RUT

in a rut nghĩa là gì trong tiếng Anh

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: IN A RUT. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

IN A BIND/FIX/JAM

in a bind nghĩa là gì trong tiếng Anh

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: IN A BIND. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

GET TO THE POINT

get to the point nghĩa là gì trong tiếng Anh

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: GET TO THE POINT. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

GO AROUND IN CIRCLES

go around in circles trong tiếng Anh nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: GO AROUND IN CIRCLES. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

IN THE LONG RUN

in the long run nghĩa là gì trong tiếng Anh

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: IN THE LONG RUN. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.