OFF THE WALL

Off the wall

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: OFF THE WALL. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

GO OVERBOARD

GO OVERBOARD nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: GO OVERBOARD. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

TALK TURKEY

TALK TURKEY nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: TALK TURKEY. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

A TALL ORDER

A TALL ORDER nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: A TALL ORDER. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

GET ONE’S ACT TOGETHER

get one's act together header

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: GET ONE’S ACT TOGETHER. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

GET ONE’S SECOND WIND

GET HIS SECOND WIND nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: GET ONE’S SECOND WIND. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

GET THE SHORT END OF THE STICK

get the short end of the stick

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: GET THE SHORT END OF THE STICK. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

ON THE GO

on the go nghĩa là gì trong tiếng Anh 2

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: ON THE GO. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

LAST-DITCH EFFORT

LAST-DITCH EFFORT

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: LAST-DITCH EFFORT. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

IN A RUT

in a rut nghĩa là gì trong tiếng Anh

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: IN A RUT. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.