IN THE THICK OF

IN THE THICK OF là gì

IN THE THICK OF là gì? Câu trả lời có rong bài này. Ví dụ, giải thích, hướng dẫn cách dùng, luyện phát âm, bài tập thực hành.

GET OFF THE GROUND

get off the ground nghĩa là gì

GET OFF THE GROUND nghĩa là gì? Câu trả lời có ở bài này. Có ví dụ, giải thích chi tiết, hướng dẫn sử dụng, luyện phát âm, bài tập thực hành.

DO THE TRICK

do the trick nghĩa là gì

DO THE TRICK nghĩa là gì? Câu trả lời có ở đây. Có ví dụ, giải thích chi tiết, hướng dẫn cách dùng, luyện phát âm, bài tập thực hành.

COOK THE BOOKS

cook the books nghĩa là gì

COOK THE BOOKS nghĩa là gì? Câu trả lời có trong bài này. Có ví dụ, giải thích chi tiết, hướng dẫn cách dùng, luyện phát âm, bài tập.

HAVE A LOT ON YOUR PLATE

have a lot on your plate nghĩa là gì

HAVE A LOT ON YOUR PLATE nghĩa là gì? Câu trả lời có ở đây. Có ví dụ và giải thích chi tiết, hướng dẫn cách dùng, luyện phát âm, bài tập.

SPREAD YOURSELF TOO THIN

spread yourself too thin nghĩa là gì

SPREADING YOURSEL TOO THIN là gì? Câu trả lời có ở đây. Có ví dụ, giải thích chi tiết, hướng dẫn cash dùng, luyện phát âm, bài tập thực hành.

SKELETON CREW

skeleton crew nghĩa là gì

A SKELETON CREW nghĩa là gì? Câu trả lời có ở bài này. Có ví dụ và giải thích chi tiết, có hướng dẫn sử dụng, luyện phát âm, bài tập.

SEE THE WRITING ON THE WALL

see the writing on the wall nghĩa là gì

SEE THE WRITING ON THE WALL nghĩa là gì? Câu trả lời có ở đây. Có ví dụ, giải thích chi tiết, hướng dẫn sử dụng, luyện phát âm, bài tập.

ON THE FLY

on the fly nghĩa là gì 3

ON THE FLY nghĩa là gì? Câu trả lời có ở đây. Có ví dụ, giải thích chi tiết, hướng dẫn sử dụng cụ thể, luyện phát âm, bài tập thực hành.

JACK OF ALL TRADES

jack of all trades nghĩa là gì 1

JACK OF ALL TRADES nghĩa là gì? Câu trả lời có trong bài này. Có ví dụ, giải thích chi tiết, có hướng dẫn sử dụng, có luyện phát âm, bài tập