TALK TURKEY

TALK TURKEY nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: TALK TURKEY. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

EAT CROW

EAT CROW

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: EAT CROW. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

GO BANANAS / DRIVE SOMEONE BANANAS

go bananas trong tiếng Anh nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: GO BANANAS. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

COOK UP

COOK UP

Tìm hiểu ý nghĩa và cách sử dụng một số thành ngữ tiếng Anh thông dụng: COOK UP. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.