TO DEATH

TO DEATH nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: TO DEATH. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

ON EDGE

ON EDGE nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: ON EDGE. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

LEAVE SOMEONE COLD

LEAVE SOMEONE COLD nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: LEAVE SOMEONE COLD. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

PAIN IN THE NECK

PAIN IN THE NECK nghĩa là gì 3

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: PAIN IN THE NECK. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

DIRTY WORD

DIRTY WORD nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: DIRTY WORD. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

COUCH POTATO

COUCH POTATO nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: COUCH POTATO. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

IN THE FLESH

IN THE FLESH nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: IN THE FLESH. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

LARGER THAN LIFE

LARGER THAN LIFE nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: LARGER THAN LIFE. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

MAN IN THE STREET

MAN IN THE STREET nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: MAN IN THE STREET. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

LOST FOR WORDS

LOST FOR WORDS nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: LOST FOR WORDS. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.