grateful | gratified

grateful gratified

Bài này giúp bạn phân biệt rõ hơn về cách dùng của các từ grateful | gratified, kèm theo ví dụ cụ thể, kết hợp bài tập thích hợp.

Nên xem để tránh mắc lỗi không đáng có khi sử dụng.

gourmet | gourmand

gourmet gourmand

Bài này giúp bạn phân biệt rõ hơn về cách dùng của các từ gourmet | gourmand, kèm theo ví dụ cụ thể, kết hợp bài tập thích hợp.

Nên xem để tránh mắc lỗi không đáng có khi sử dụng.

get

get

Bài này giúp bạn phân biệt rõ hơn về cách dùng của động từ get, kèm theo ví dụ cụ thể, kết hợp bài tập thích hợp.

Nên xem để tránh mắc lỗi không đáng có khi sử dụng.

fulsome

fulsome

Bài này giúp bạn phân biệt rõ hơn về cách dùng của fulsome, kèm theo ví dụ cụ thể, kết hợp bài tập thích hợp.

Nên xem để tránh mắc lỗi không đáng có khi sử dụng.

following | after

following

Bài này giúp bạn phân biệt rõ hơn về cách dùng của following | after, kèm theo ví dụ cụ thể, kết hợp bài tập thích hợp.

Nên xem để tránh mắc lỗi không đáng có khi sử dụng.

flammable | inflammable

flammable inflammable

Bài này giúp bạn phân biệt rõ hơn về flammable | inflammable, kèm theo ví dụ cụ thể, kết hợp bài tập thích hợp.

Nên xem để tránh mắc lỗi không đáng có khi sử dụng.

fictional | fictitious | fictive

fictional fictitious fictive 2

Bài này giúp bạn phân biệt rõ hơn về sự khác nhau trong cách dùng của fictional | fictitious | fictive, kèm theo ví dụ cụ thể, kết hợp bài tập thích hợp.

Nên xem để tránh mắc lỗi không đáng có khi sử dụng.

explicit | implicit

explicit implicit

Bài này giúp bạn phân biệt rõ hơn về sự khác nhau trong cách dùng của explicit | implicit, kèm theo ví dụ cụ thể, kết hợp bài tập thích hợp.

Nên xem để tránh mắc lỗi không đáng có khi sử dụng.

exceptional | exceptionable

exceptional exceptionable 2

Bài này giúp bạn phân biệt rõ hơn về sự khác nhau trong cách dùng exceptional | exceptionable, kèm theo ví dụ cụ thể, kết hợp bài tập thích hợp.

Nên xem để tránh mắc lỗi không đáng có khi sử dụng.

every one | everyone

every one everyone

Bài này giúp bạn phân biệt rõ hơn về cách dùng every one | everyone, kèm theo ví dụ cụ thể, kết hợp bài tập thích hợp.

Nên xem để tránh mắc lỗi không đáng có khi sử dụng.