HAVE A LOT ON YOUR PLATE

have a lot on your plate nghĩa là gì

HAVE A LOT ON YOUR PLATE nghĩa là gì? Câu trả lời có ở đây. Có ví dụ và giải thích chi tiết, hướng dẫn cách dùng, luyện phát âm, bài tập.

TIE THE KNOT

tie the knot nghĩa là gì

TIE THE KNOT nghĩa là gì? Câu trả lời có trong bài này. Có ví dụ và giải thích chi tiết, hướng dẫ cách dùng, luyện phát âm, bài tập thực hành

THROW MONEY AT THE PROBLEM

throw money at the problem nghĩa là gì

THROW MONEY AT THE PROBLEM nghĩa là gì? Câu trả lời có trong bài này. Có ví dụ, giải thích chi tiết, hướng dẫn cách dùng, phát âm, bài tập.

SUGARCOAT

sugarcoat nghĩa là gì

SUGARCOAT nghĩa là gì? Câu trả lời có trong bài này. Có ví dụ, giải thích chi tiết, hướng dẫn cách dùng, luyện phát âm, bài tập thực hành.

FROM THE HORSE’S MOUTH

straight from the horse's mouth nghĩa là gì

(STRAIGHT) FROM THE HORSE’S MOUTH nghĩa là gì? Câu trả lời có ở đây. Có ví dụ, giải thích chi tiết, hướng dẫn cách dùng, phát âm, bài tập.

SOCIAL BUTTERFLY

social butterfly nghĩa là gì

SOCIAL BUTTERFLY nghĩa là gì? Câu trả lời có ở bài này. Có ví dụ, giải thích chi tiết, hướng dẫn sử dụng, luyện phát âm, bài tập thực hành.

SLIPPERY SLOPE

slippery slope nghĩa là gì

SLIPPERY SLOPE nghĩa là gì? Câu trả lời có trong bài này. Có ví dụ, giải thích chi tiết, hướng dẫn sử dụng, luyện phát âm, bài tập thực hành.

SKATING ON THIN ICE

skating on thin ice nghĩa là gì

SKATING ON THIN ICE nghĩa là gì? Câu trả lời có ở đây. Có ví dụ, giải thích chi tiết, hướng dẫn sử dụng, luyện phát âm, bài tập thực hành,

SHOW YOUR TRUE COLORS

show your true colors nghĩa là gì

SHOW YOUR TRUE COLORS nghĩa là gì? Câu trả lời có ở đây. Có ví dụ cụ thể, giải thích chi tiết, hướng dẫn sử dụng, luyện phát âm, bài tập.

RING A BELL

ring a bell nghĩa là gì

RING A BELL nghĩa là gì? Câu trả lời có ở đây. Có ví dụ cụ thể, giải thích chi tiết, hướng dẫn sử dụng, luyện phát âm, bài tập thực hành.