TRUE BLUE

TRUE BLUE nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: TRUE BLUE. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

GET ONE’S ACT TOGETHER

get one's act together header

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: GET ONE’S ACT TOGETHER. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

GET ONE’S SECOND WIND

GET HIS SECOND WIND nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: GET ONE’S SECOND WIND. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

GIVE SOMEONE A PIECE OF ONE’S MIND

GIVE SOMEONE A PIECE OF ONE’S MIND

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: GIVE SOMEONE A PIECE OF ONE’S MIND. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

GET THE SHORT END OF THE STICK

get the short end of the stick

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: GET THE SHORT END OF THE STICK. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

GET A MOVE ON

get a move on nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: GET A MOVE ON. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

ON THE NOSE

on the nose nghĩa là gì trong tiếng Anh

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: ON THE NOSE. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

ON THE TIP OF ONE’S TONGUE

on the tip of one's tongue nghĩa là gì trong tiếng Anh 2

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: ON THE TIP OF ONE’S TONGUE. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

ON THE ROCKS

on the rocks nghĩa là gì trong tiếng Anh 3

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: ON THE ROCKS. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

ON THE LEVEL

on the level nghĩa là gì trong tiếng Anh

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: ON THE LEVEL. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.