A CLEAN BILL OF HEALTH

A CLEAN BILL OF HEALTH

Tìm hiểu ý nghĩa của một số thành ngữ thông dụng trong tiếng Anh và cách dùng trong thực tế: A CLEAN BILL OF HEALTH. Bài tập thực hành ngay. Some useful English idioms and how to use them in the right contexts.

Thành ngữ tiếng Anh thông dụng – English idioms [5]

Thành ngữ tiếng Anh thông dụng - English idioms [5]

Tìm hiểu ý nghĩa của một số thành ngữ tiếng Anh thông dụng và cách dùng trong thực tế: DOWN IN THE DUMPS (CŨNG DÙNG: DOWN IN THE MOUTH), LOSE FACE, A CLEAN BILL OF HEALTH, NOT RING TRUE, TURN OVER A NEW LEAF. Bài tập thực hành ngay. Some useful English idioms and how to use them in the right contexts.