A FINE KETTLE OF FISH

a fine kettle of fish nghĩa là gì

A FINE KETTLE OF FISH (A PRETTY KETTLE OF FISH) nghĩa là gì? Câu trả lời có trong bài này. Có ví dụ, luyện phát âm, bài tập thực hành.