WHITE LIE

WHITE LIE

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: WHITE LIE. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.