(ALL) KIDDING ASIDE

(ALL) KIDDING ASIDE

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng trong thực tế của một số thành ngữ thông dụng trong tiếng Anh: (ALL) KIDDING ASIDE. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

Thành ngữ tiếng Anh thông dụng – English idioms [8]

Thành ngữ tiếng Anh thông dụng - English idioms [8]

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng trong thực tế của một vài thành ngữ tiếng Anh thông dụng: ALL KIDDING ASIDE, GO TO TOWN, HAVE/GOT IT MADE, IN A NUTSHELL, KNOW THE ROPES. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.