amount of | number of

amount of number of

Bài này giúp bạn phân biệt cách dùng giữa amount of | number of | quantity of | quantities of, kèm theo ví dụ cụ thể cho từng trường hợp, và kết hợp bài tập thích hợp.

Nên xem để tránh mắc lỗi không đáng có khi sử dụng.