BARK UP THE WRONG TREE

bark_up_the_wrong_tree

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ:  BARK UP THE WRONG TREE. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

Thành ngữ tiếng Anh thông dụng – English idioms [33]

Một vài thành ngữ tiếng Anh thông dụng - English idioms [33]

Tập sử dụng thành ngữ tiếng Anh: AT LOGGERHEADS, BARK UP THE WRONG TREE, BLACK OUT (BLACKOUT), PUT (ONE’S) MONEY WHERE (ONE’S) MOUTH IS, WALK THE TALK (TALK THE TALK …. WALK THE WALK). Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.