BEAT A DEAD HORSE

BEAT A DEAD HORSE

Tìm hiểu ý nghĩa và cách sử dụng một số thành ngữ tiếng Anh thông dụng: BEAT A DEAD HORSE. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.