BLACK AND BLUE

black and blue

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: BLACK AND BLUE. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.