Thành ngữ tiếng Anh thông dụng – English idioms [37]

ENGLISH IDIOMS THÀNH NGỮ TIẾNG ANH THÔNG DỤNG

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: BURN THE CANDLE AT BOTH ENDS, DO SOMETHING / FLY BY THE SEAT OF ONE’S PANTS, CALL THE SHOTS, GIVE SOMEONE A SNOW JOB, GIVE SOMEONE A/SOME SONG AND DANCE. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

BURN THE CANDLE AT BOTH ENDS

BURN THE CANDLE AT BOTH ENDS nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: BURN THE CANDLE AT BOTH ENDS. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.