BY THE BOOK, GO BY THE BOOK

BY THE BOOK, GO BY THE BOOK

Tìm hiểu ý nghĩa và cách sử dụng một số thành ngữ tiếng Anh thông dụng: BY THE BOOK, GO BY THE BOOK. English idioms and how to use them.