Thành ngữ tiếng Anh thông dụng – English idioms [52]

Thành ngữ tiếng anh thông dụng - English idioms [52]

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: CAN OF WORMS, OPEN A CAN OF WORMS, BURNING QUESTION, BUM STEER, GIVE SOMEONE A BUM STEER, BONE OF CONTENTION, A BONE OF CONTENTION, CHANGE OF HEART. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

CHANGE OF HEART

CHANGE OF HEART nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: CHANGE OF HEART. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.