IN HOT WATER

in hot water nghĩa là gì trong tiếng Anh 2

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: IN HOT WATER. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.