GO OVER LIKE A LEAD BALLOON

GO OVER LIKE A LEAD BALLOON nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: GO OVER LIKE A LEAD BALLOON. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.