CALL SOMEONE ON THE CARPET

call_someone_on_the_carpet

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: CALL SOMEONE ON THE CARPET. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

Thành ngữ tiếng Anh thông dụng – English idioms [31]

Một vài thành ngữ tiếng Anh thông dụng - English idioms [31]

Tìm hiểu một vài thành ngữ thú vị trong tiếng Anh: BACK-SEAT DRIVER, CALL (SOMEONE) ON THE CARPET, CAST PEARLS BEFORE SWINE, COME OUT SMELLING LIKE A ROSE, DAWN ON (SOMEONE). Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.