CATCH SOMEONE RED-HANDED

CATCH SOMEONE RED-HANDED

Tìm hiểu ý nghĩa và cách sử dụng một số thành ngữ tiếng Anh thông dụng: CATCH SOMEONE RED-HANDED [GET CAUGHT RED-HANDED]. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.