GET THE SHORT END OF THE STICK

get the short end of the stick

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: GET THE SHORT END OF THE STICK. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.