LAST-DITCH EFFORT

LAST-DITCH EFFORT

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: LAST-DITCH EFFORT. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.