COLD TURKEY

cold turkey nghĩa là gì

COLD TURKEY nghĩa là gì? Dùng nó như thế nào cho đúng? Câu trả lời có trong bài này. Có ví dụ, luyện phát âm, và bài tập thực hành.