COUCH POTATO

COUCH POTATO nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: COUCH POTATO. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.