COVER A LOT OF GROUND

cover a lot of ground là gì

COVER A LOT OF GROUND nghĩa là gì? Câu trả lời có trong bài này. Có ví dụ cụ thể, có giải thích chi tiết, cách dùng, bài tập thực hành.