CRUNCH TIME

crunch time là gì

CRUNCH TIME nghĩa là gì? Câu trả lời có ở đây. Có ví dụ cụ thể, giải thích chi tiết, luyện phát âm, bài tập thực hành. Nên xem.