CUT AND DRIED

cut and dried nghĩa là gì

CUT AND DRIED nghia là gì? Cách dùng của nó như thế nào cho đúng? Câu trả lời có trong bài này. Có ví dụ, luyện phát âm, bài tập thực hành.