DEER IN THE HEADLIGHTS

like a deer in the headlights nghĩa là gì

DEER IN THE HEADLIGHTS nghĩa là gì? Câu trả lời có trong bài này. Có ví dụ, giải thích và cách dùng chi tiết, bài tập áp dụng. Rất hay.