DRESSED TO KILL

DRESSED TO KILL

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: DRESSED TO KILL.  Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

Thành ngữ tiếng Anh thông dụng – English idioms [34]

Một vài thành ngữ tiếng Anh thông dụng - English idioms [34]

Một số thành ngữ tiếng Anh cần biết: FEEL (SOMETHING) IN (ONE’S) BONES [HAVE A FEELING IN (ONE’S) BONES], BOTTOM OF THE BARREL, BOXED IN/BOX (SOMEONE) IN, DRESSED TO KILL, EAT (ONE’S) HEART OUT. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.