FAIR-WEATHER FRIEND

fair-weather_friend

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: FAIR-WEATHER FRIEND. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.