FALL THROUGH THE CRACKS

fall through the cracks nghĩa là gì

FALL THROUGH THE CRACKS nghĩa là gì? Câu trả lời có trong bài này. Có ví dụ, giải thích chi tiết, hướng dẫn cách dùng, luyện phát âm, bài tập.