FISHING FOR COMPLIMENTS

fishing for compliments nghĩa là gì

FISHING FOR COMPLIMENTS nghĩa là gì? Câu trả lời có trong bài này. Có ví dụ và giải thích cụ thể, hướng dẫn cách dùng, luyện phát âm, bài tập