GET A HANDLE ON SOMETHING/SOMEONE

get_a_handle_on

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: GET A HANDLE ON SOMETHING/SOMEONE. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.