Thành ngữ tiếng Anh thông dụng – English idioms [50]

Thành ngữ tiếng Anh thông dụng - English idioms 50

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: GET IT TOGETHER, GIVE SOMEONE A PIECE OF ONE’S MIND, GET ONE’S SECOND WIND, GET THE SHORT END OF THE STICK, GET A MOVE ON. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

GET A MOVE ON

get a move on nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: GET A MOVE ON. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.