Thành ngữ tiếng Anh thông dụng – English idioms [44]

Thành ngữ tiếng Anh thông dụng - English idioms 44

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: GET A WORD IN EDGEWISE / EDGEWAYS, GET SOMETHING OFF ONE’S CHEST, GET HOLD OF ONESELF, GET HOLD OF SOMEONE, GET HOLD OF SOMETHING. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

GET A WORD IN EDGEWISE

get a word in edgewise edgeways nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: GET A WORD IN EDGEWISE. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.