Thành ngữ tiếng Anh thông dụng – English idioms [44]

Thành ngữ tiếng Anh thông dụng - English idioms 44

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: GET A WORD IN EDGEWISE / EDGEWAYS, GET SOMETHING OFF ONE’S CHEST, GET HOLD OF ONESELF, GET HOLD OF SOMEONE, GET HOLD OF SOMETHING. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

GET HOLD OF ONESELF

get hold of oneself myself yourself himself herself nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: GET HOLD OF ONESELF. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.