GET SOMETHING OFF ONE’S CHEST

get something of one's chest my chest your chest her chest his chest nghĩa là gì trong tiếng Anh

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: GET SOMETHING OFF ONE’S CHEST. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.