GET TO THE BOTTOM OF (SOMETHING)

GET TO THE BOTTOM OF (SOMETHING)

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng một số thành ngữ thông dụng trong tiếng Anh: GET TO THE BOTTOM OF (SOMETHING). Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

Thành ngữ tiếng Anh thông dụng – English idioms [15]

Thành ngữ tiếng Anh thông dụng - English idioms [15]

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng một số thành ngữ tiếng Anh thông dụng: GET TO THE BOTTOM OF (SOMETHING), (THE) BOTTOM LINE, COME OUT OF (ONE’S) SHELL, DRAW THE LINE AT (SOMETHING), ETERNAL TRIANGLE. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.