GO BANANAS / DRIVE SOMEONE BANANAS

go bananas trong tiếng Anh nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: GO BANANAS. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.