GO OFF HALF-COCKED

GO OFF HALF-COCKED nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: GO OFF HALF-COCKED. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.