(GO/COME/BE) ALONG FOR THE RIDE

along for the ride nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ:  (GO/COME/BE) ALONG FOR THE RIDE. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.